Hieronder treft de algemene voorwaarden aan van Sluyter Schilderwerken.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Sluyter Schilderwerken B.V., gevestigd te Sneek, hierna te noemen Sluyter. 1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Sluyter zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Sluyter afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Sluyter of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Sluyter schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Sluyter door zijn schriftelijke bevestiging.

3-2 Elke met Sluyter aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Sluyter zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Sluyter zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren enz., alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen, tekeningen e.d. door Sluyter bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw
gegeven.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Sluyter binden de laatste niet, voor zover ze door Sluyter niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Aanbetaling.
Sluyter is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Sluyter de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever.
6-1 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding,water en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
6-2 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen of de uit voering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige levering.
6-3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Sluyter voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.
7-1 Sluyter is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanweg hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden
van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
7-2 Sluyter is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Sluyter of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
7-3 Sluyter zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijven / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
7-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Sluyter. 7-5 Sluyter is niet aansprakelijk voor het werk door hem uitgevoerd op of aan een door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk mocht blijken te zijn. Breuk of beschadiging van glas, nadat dit door Sluyter is geplaatst komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Prijzen.
8-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis
van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
8-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale
lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan,
ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding
te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de
overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om
algehele verrekening te verlangen.

Artikel 9 Meer- en minderwerk.
9-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
9-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
9-3 Door Sluyter te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijke Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 Termijnen.
10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Sluyter schriftelijk in gebreke te stellen.
10-2 Termijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Sluyter zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de termijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Sluyter om de opdracht door een door Sluyter aan te wijzen derde, op een door Sluyter gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Oplevering.
12-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Sluyter dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
12-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Sluyter niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog of andere bijzondere
omstandigheden zoals in het artikel “Overmacht” geregeld.

Artikel 13 Overmacht.
13-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Sluyter of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Sluyter, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Sluyter, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Sluyter overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
13-2 Sluyter is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud.
14-1 Zolang Sluyter geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en
rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Sluyter.
14-2 Sluyter heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
14-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15 Materialen.
15-1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, samenstelling, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Tenzij anders is overeengekomen
wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
15-2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine kleurveranderingen)
van of aan door Sluyter doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
15-3 Goederen die Sluyter tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder
gehoudenheid tot billijke vergoeding.

Artikel 16 Annuleren.
16-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Sluyter reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten
aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Sluyter gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Sluyter als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen
prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Sluyter te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
16-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Sluyter zich alle rechten voor om volledige nakoming van
de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Reclame.
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen c.q. van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Sluyter terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op) levering Sluyter wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17-2 Sluyter dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring
worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17-3 Indien de reclame naar het oordeel van Sluyter juist is, zal Sluyter hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de
originele toestand.

Artikel 18 Wanprestatie en ontbinding.
18-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Sluyter ingeval van wanprestatie het
recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
18-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Sluyter eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, roerende en onroerende
goederen in beslag worden genomen, het bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Sluyter op de
opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 19 Wijziging van de opdracht.
19-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra
in rekening gebracht.
19-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Sluyter ter
kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
19-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Sluyter
buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 20 Betaling.
20-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20-2 Sluyter is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
20-3 Sluyter is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer,
gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
20-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit
dat Sluyter zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Sluyter, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.